Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

#rbnews με μία ματιά

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Το “εργαλείο ενημέρωσης” της κοινωνίας των πολιτών

Το radiobubble είναι η ανοικτή διαδικτυακή κοινότητα που κινείται γύρω από το ομώνυμο web radio που εκπέμπει από το 2007.

Το news.radiobubble.gr, είναι το τμήμα του radiobubble που ασχολείται με την ενημέρωση. Αποτελεί τον βασικό πόλο του ελληνόφωνου διαδικτύου που κάνει πράξη τη δημοσιογραφία των πολιτών.

Οι πολίτες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο μέσω του twitter χρησιμοποιώντας το hashtag #rbnews , αποφεύγοντας σχόλια και κρίσεις, φροντίζουν να ενημερώνουν για τα όσα συμβαίνουν στον πλανήτη γη με εγκυρότητα και ταχύτητα.

Η βασική ομάδα σύνταξης του blog φροντίζει με τη σειρά της, αξιοποιώντας τα επιστημονικά εργαλεία της δημοσιογραφίας, να διασταυρώνει τις ειδήσεις, πριν αυτές εμφανιστούν στην αρχική μας σελίδα.

Το news.radiobubble.gr δεν έχει κανενός είδους oικονομική “εξάρτηση” ή “διαπλοκή”.
Τόσο οι πολίτες που μεταφέρουν ειδήσεις μέσω του twitter, όσο και η ομάδα που τις διαχειρίζεται στο blog, δεν αμείβονται. Tο αποτέλεσμα της δουλειάς μας είναι ελεύθερο για διανομή (άδεια Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License)

To news.radiobubble.gr σέβεται τις αρχές της ανωνυμίας και της ψευδωνυμίας, φροντίζει όμως πάντοτε oι ειδήσεις που μεταδίδει να είναι έγκυρες και διασταυρωμένες.

Δημιουργούμε στην πράξη τα «δημοσιογραφικά εργαλεία» της νέας εποχής. Κλειδί, αποτελεί η συμμετοχή των πολιτών.

Η κοινότητα, αυτό που εμείς ονομάσαμε “σκεπτόμενο διαδίκτυο”, είναι ταυτόχρονα ο αγωγός της είδησης και το φίλτρο της πληροφορίας, ο σκληρός κριτής της εγκυρότητας και της σοβαρότητάς μας.

Δεν ακολουθούμε την ιεραρχική δομή των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης. Δεν έχουμε  αρχισυντάκτες και διευθυντές.

Έχουμε, με δική μας πρωτοβουλία υιοθετήσει τις βασικές αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Ελλάδος, τις οποίες έχoυμε προσαρμόσει στα μέτρα και τις απαιτήσεις του Διαδικτύου.

Πόθος μας είναι η «δημοσιογραφία των πολιτών» να αποκτήσει υπόσταση, να γεννήσει περιεχομένο, να μην καταντήσει φωτοτυπία της γερασμένης συμβατικής δημοσιογραφίας.

Γνωρίζουμε ότι αντικειμενική δημοσιογραφία δεν υπάρχει.
Έχουμε απόψεις, οπτικές γωνίες, εργαλεία με τα οποία κρίνουμε τον κόσμο.
Και περιμένουμε να κριθούμε αναλόγως.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια αποτελεί την πιο σημαντική αξιακή αναφορά του κόσμου που οραματιζόμαστε.


ENGLISH
An Information Tool for Civil Society
Declaration of Principles 
Radiobubble is an open web community gathered around the homonymous web radio, which has been on air since 2007.

news.radiobubble.gr, is the section of radiobubble dealing with information. It is a keystone of the Greek web where citizen journalism becomes reality.

Citizens active on the web, mainly via twitter, who use the hashtag #rbnews and avoid comments and judgments, seek to inform the public about everything happening around the globe, in a valid and rapid way.

The blog’s core editing team follows the highest standards of journalistic practice to cross-check information before it appears on our front page.

news.radiobubble.gr does not depend financially on anyone, in any way. Citizens updating us through twitter, as well as our administrating team, do not earn any benefits from it. The result of our work can be disseminated freely (under the Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License).

news.radiobubble.gr respects the principles of anonymity and pseudonymity, but always ensures that the news we transmit is verified and crosschecked.

We are actually creating journalism tools for a new era. The keystone is citizens’ participation.

Our community, which we call the “smart web”, is simultaneously the news pipeline and the information filter, the sole judge of our validity and responsibility.

There is no hierarchy in our medium, as opposed to traditional mainstream media. We have no chief editors or directors.

Out of our own initiative, we adopted the basic principles of the Code of conduct of the
Union of Journalists of Daily Newspapers of Athens, which we have adapted to the demands and particularities of the web.

We hope that Citizens Journalism will acquire its own subsistence, will give birth to new content and will not end up being a copy of conventional journalism.

We are aware of the fact that there is no such thing as objective journalism.
We do have our opinions, points of view, tools we use to judge the world.
And we expect to be judged accordingly.

Human dignity is the most important principle of the world we dream of.

FRANÇAIS
L’outil d’information de la societe civile
Déclaration de principes 
Radiobubble est une communaute d’internautes assemblee autour de la radio web homonyme qui diffuse depuis 2007.

news.radiobubble.gr est la section de Radiobubble chargee de l’information. Elle constitue un pole essentiel du web grec ou le journalisme des citoyens devient realite.

Les citoyens actifs sur le web, surtout sur twitter, qui utilisent le hashtag #rbnews et evitent de faire de commentaires ou de porter des jugements, se chargent d’informer sur tout ce qui se passe sur terre, de facon valable et rapide.

L’equipe de redaction centrale du blog s’occupe a son tour de verifier les nouvelles, avant qu’elles n’apparaissent sur notre page d’accueil, se conformant aux normes les plus elevees du journalisme.

news.radiobubble.gr ne depend financierement de personne, en aucune facon. Les citoyens qui transmettent des nouvelles par twitter, ainsi que l’equipe d’administration du blog, ne sont pas remuneres. Les resultats de notre travail peuvent etre diffuses librement (Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License).

news.radiobubble.gr respecte les principes d’anonymite et de pseudonymite, mais veille a ce que les nouvelles transmises soient valables et verifiees.

Nous creons les outils du journaliste d’une nouvelle ere. L’acteur-cle est la participation des citoyens.

Notre communaute, ce que nous appelons « web reflechi », est a la fois la source des nouvelles et le filtre de l’information, le seul juge de notre serieux et de notre validite.

Nous ne possedons pas de structure hierarchique, comme les medias traditionnels. Nous n’avons pas de redacteur en chef ni directeur.

Nous avons adopte de notre propre chef  le code conduite de l’Union des journalistes de quotidiens d’Athenes, que nous avons adapte aux mesures et aux besoins du web.

Notre desir est que le journalisme des citoyens acquiere sa propre substance et mettre au jour de nouveaux contenus, et non pas qu’il reproduise le journalisme conventionnel vieillot.

Nous savons que le journalisme n’est jamais parfaitement objectif.
Nous avons nos opinions, nos points de vue, nos grilles de lecture pour juger le monde.
Et sommes prets a nous soumettre au jugement des autres.

La dignite humaine constitue le principe le plus important du monde auquel nous aspirons.

CASTELLANO
La "herramienta de informacion" de la sociedad civil


Radiobubble es la comunidad abierta que gira alrededor del web radio con el mismo nombre, que emite desde el ano 2007.

El news.radiobubble.gr, es el parte de radiobubble que tiene que ver con la actualizacion. Es el polo basico de la Red griego-hablante que practica el periodismo ciudadano.

Los ciudadanos que son usuarios activos del Web y tuitean utilizando el hashtag #rbnews -evitando comentarios o criticas en sus tweets- se preocupan a informar sobre lo que esta pasando en el planeta de manera rapida y fiable.

El grupo basico de redaccion del blog, por su parte, esta encargado con la tarea de verificar y cotejar las noticias utilizando los estandares mas altos del periodismo, antes que aparezcan en nuestra pagina principal.

El news.radiobubble.gr no tiene ninguna "dependencia" o "interseccion" economica. Ni las personas que llevan las noticias a traves de Twitter ni el equipo que administra el blog, se les pagan. El resultado de nuestro trabajo es libre para distribucion (licencia Creative Commons Reconocimiento -No comercial-Sin obras derivadas 3.0 Unported License).

El news.radiobubble.gr respeta los principios del anonimato y del seudonimo, pero siempre cuida que las noticias transmitidas sean validas y mestizas.

Formamos de hecho las "herramientas periodisticas" de la nueva era. La clave para realizarlo es la participacion de los ciudadanos.

La comunidad, lo que nosotros llamamos "el web que piensa", es a la vez el conducto de noticias y el filtro de informacion, el juez estricto de nuestra validez y severidad.

No seguimos la estructura jerarquica de los medios de comunicacion tradicionales. No tenemos jefes de redaccion o directores.

Por nuestra propia iniciativa hemos adoptado los principios basicos del Codigo de Conducta de la Union de los Editores de Periodicos Diarios de Atenas, adaptandolo en los requisitos de la Red.

Nuestro deseo es que el "periodismo ciudadano" obtiene estado y produzca contenido, para no convertirse en una fotocopia del envejecido periodismo convencional .

Sabemos que no hay periodismo objetivo. Tenemos opiniones, perspectivas, herramientas con las que juzgamos el mundo. Y esperamos ser juzgados igualmente.

La dignidad humana es el valor de referencia mas importante en el mundo que visualizamos.

Δεν υπάρχουν σχόλια: